Pilde

Solomon ...un om care a incercat orice...la batranete a zis ca totul a fost in zadar...si totusi multi inca incercam totul...insa totul este doar goana in vant.
Personal am cautat solutii... raspunsuri insa fericirea ...posibilitatea unei vieti frumoase si cu adevarat implinte am gasit-o doar prin prezenta lui Dumnezeu.
Este adevarat ca mai am multe de indreptat la mine insa voi reusi..caci Isus a promis tuturor mantuirea, daca vin la El si il primesc in viata lor.
Iata care au fost concluziile celui mai intelept om ...care a facut totul...a gustat totul... a incercat totul :)
Proverbele 3:35
Capitolul 1 Strigarea înţelepciunii.
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,

pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;

ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, -

să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă -

pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!

Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gâtul tău.

Ferirea de ispite.
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!

Dacă-ţi vor zice: "Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;

haidem să-i înghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă;

vom găsi tot felul de lucruri scumpe, şi ne vom umple casele cu pradă;
vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!" -
fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!

Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse sânge.

Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Cei neascultători.
Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:

strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
"Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa?
Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele...

Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni ia seama,

fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele,

de aceea şi eu, voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
când vă va apuca groaza ca o furtună, şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.

Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.

Pentru că au urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului,

pentru că n-au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele.

De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.
Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
Proverbele 1:33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Capitolul 2
Îndemn la căutarea înţelepciunii.
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,

dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,

atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.

Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori.
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,

ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase;

care se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate,

care umblă pe cărări strâmbe, şi apucă pe drumuri sucite;

ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare,

care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei, şi uită legământul Dumnezeului ei.

Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:

nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii.
De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;

dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Capitolul 3
Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii.
Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!

Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!
Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Fericirea şi înţelepciunea adevărată.
Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile, şi strecoară norii roua.
Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gâtului tău.
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Îndemnuri la o bună vieţuire.
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
Nu zice aproapelui tău: "Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!" când ai de unde să dai.
Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.
Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut nici un rău.
Ro Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege nici una din căile lui!
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.
Amin!

Comentarii

Postări populare